خارطة طريق

ینبغي تعریفه علی أنه المکانٌ الذي یعیشُ علیه الأفرادُ الأحرارُ کمواطنین دیمقراطیین، ویقطنُه المجتمعُ الأیکولوجيٌ والاقتصاديٌ والدیمقراطيٌ، دون عَزوِه إلی...

 

 

ARI Docs Viewer: 'http://pkk-online.com/ar/images/PDF/خارطة طريق.pdf' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.


طباعة   البريد الإلكتروني