Mustafa Karasu

Mustafa Karasu

 

 تیمموز مقاومت 14 ژوئیه یک دوره بسیار مهمی برای PKK و تاریخ کردستان است. مقاومت 14 ژوئیه، یک مقاومت بود که همچنین مسیر تاریخ کردستان و پ.ک.ک و مبارزه آزادی کرد را تعیین کرد. در بسیاری از موارد، این مقاومت ویژگی هایی دارد که جنبش آزادی را تا امروز هدایت می کند، حرکت می کند. در این راستا مقاومت 14 ژوئیه نباید به عنوان مقاومت شناخته شود. لازم است که با رویدادهایی که تاریخ را شکل می دهند و آینده را تعیین می کنند، مقابله کنیم. هر چند این یک مقاومت که در شرایط زندان صورت گرفت است، کردستان، ترکیه و موثر بر تحولات سیاسی در شرق میانه، نتایج مهم نشان داده است. دلیل آن این است که سیاست مربوط به زندانیان در زندان است که در آن مقاومت 14 ژوئیه صورت گرفت. زندانیان در زندان نه تنها خواستار برکناری شدند، بلکه در زندانها یک رشته و یک سیستم مورد نظر نبود. با توجه به سیاست علیه زندانیان پ.ک.ک در زندان، جنبش آزادی های کردی یک سیستم آزار و اذیت را با هدف نابودی امید مردم به آزادی و جلوگیری از قیام کردها در برابر استعمار نسل کشی، ایجاد کرده است. این اهداف بسیار شوم است. امید مردم به زندانیان پ.ک.ک در بتن زندان دفن خواهد شد. به عنوان نقطه عطفی در تاریخ کردستان، ظهور پ.ک.ک در مرحله تاریخ، سیاستی که بر زندانیان در زندان اجرا می شود، تبدیل به یک پدیده ناشناخته می شود که در تسلیم در نظر گرفته نشده است. در زندان ها، امید PKK به آزادی مردم کرد، ریشه کن خواهد شد و بر این اساس، آرامش در کردستان ایجاد خواهد شد و کردها به نسل کشی خواهند انجامید. برای این منظور، یک سیاست ویژه در امد دونجون اجرا شد. قرار ملاقات ها و همچنین برنامه ها خصوصی هستند. شما می توانید هر گونه آزار و شکنجه را بر روی زندانیان در دجله امید تنظیم کنید، شما با این آزار و اذیت زندانیان را می گیرید، آنها را برای پیوستن به پ.ک.ک پوزش می دهید و از افکار خود محروم خواهید شد. شما ادراک مردم کرد را ایجاد می کنید که هیچ کس نمی تواند مقاومت کند و با نسل کشی استعمار مخالفت کند و شما می توانید انواع آزار و اذیت را برای این کار انجام دهید. " به همین دلیل است که شیوه های زندان امید غیر انسانی است و انواع شیوه ها و روش ها محاکمه می شود. "

12 سپتامبر در مورد تصمیم گیری در مورد HILVAN-SIVEREK

"12 سپتامبر کودتای نظامی فاشیستی هدف اصلی برای خفه کردن مبارزات آزادی طلبانه مردم کردستان در حال توسعه و انحلال جنبش دموکراتیک انقلابی در ترکیه. بعدها در اسناد مختلف نشان داد که هدف اصلی کودتا، مبارزه آزادی در حال توسعه مردم کرد است. Kenan Evren روشن ساخت که آنها در زمان عبور هلیکوپتر بیش از Hilvan-Siverek از مسیر ماردین تا آنکارا تصمیم گرفته بودند. دولت ترکیه دارای یک سیاست اساسی و قانون اساسی است که این است که کردها را به نسل کشی بیاورند و عرصه ملی شدن ترکیه را بسازند. اگر این هدف به خطر افتاده باشد، هر گونه وسیله و روش میتواند برای آن محاکمه شود. "

"آنها باید توسط مردم کرد شناخته شوند. هنگامی که این شناخته شده است، ارزش و اهمیت تاریخی مقاومت 14 ژوئیه بهتر درک شده است. رزمندگان 14 ژوئیه بسیار خوب دیدند که فاشیسم چهارشنبه 12 سپتامبر برای آنها چیست. آنها امید، سرنوشت و آینده مردم را دیده اند که با آنها بازی می کنند. در چنین مواردی، البته، کادر اجرائی PKK مسئولیت های خود را بر طبق وعده های خود به عهده می گیرند. آنها اهداف استعمارگرانه ضد دشمن را از بین خواهند برد. آنها تاریخ را با اقدامات، موقعیت ها و نگرش هایشان شکل می دهند. در این راستا، کادرهای پیشرو، مقاومت 14 ژوئیه، اهداف شوم سرکوب گرایی نسل کشی به عمق آگاهی و همچنین شناخت اینکه چگونه اعمالشان یک نتیجه تاریخی را ایجاد می کنند، اقدامات خود را با این آگاهی انجام دادند. بنابراین، اقدامات خود را با شور و شوق زیادی آغاز کردند. آنها هر دوهفته زندگی خود را با شور و شوق زیادی زندگی کردند. لحظه ای که به شهادت رسیدند، بالاترین شور و شوق، هیجان و روحیه بود.
آنها گفتند که با اعمالشان، سبک، جوانان و کارکنان انقلاب کردستان را ایجاد خواهیم کرد و شما را در بتن اموال دزدان دریایی آمدی دفن خواهیم کرد. آنها این موضع را با اقدامات خود نشان داده اند. "

"KARASU، شما این مخازن را بیان می کنید ..."

به دلیل این ویژگی های جنگجویان مقاومت در روز 14 ژوئیه، کاراسو به سمت کوهستان کردستان در سال 1994 رفت و به عبدالله اوجالان به خود گفت: «کراسو، من بیشتر از شما نمی خواهم. شما می گویم این شورشیان، شخصیت، سبک، ستیزه جویی، سبک جنبش ما را به سبک، سبک، ستیزه جویی، درک می کنند، نمی توانند بیشتر از این کار کنند. "
مهمترین ویژگی مشترک این شورشیان این است که آنها آگاهی عمیق از اهمیت ظهور پ.ک.ک در مرحله تاریخ دارند. زندگی آزاد و دموکراتیک مردم کردستان تنها می تواند توسط خط رهبر اپو، موضع و ستیزه جوی PKK با شخصیت انقلابی که توسط پ.ک.ک ایجاد شده است، به دست آید