YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

PKK Merkez Komite yıllık olağan toplantısını 27 üyenin katılımıyla başarılı bir biçimde gerçekleştirdik. 2021 yılının büyük kahramanları Mam Reşo, Zendura, Tepe Sor ve Werxelê şehitleri şahsında tüm kahraman şehitlerimizi saygı ve minnetle anan toplantımız, İmralı Direnişi öncülüğünde her alanda gelişen Dem Dema Azadiyê ye hamlemizi ve Önder Apo’yu saygıyla selamladı. 2021 yılı pratiğini Önderlik ve şehitler çizgisinde derinliğine sorgulayıp tarihi dersler çıkartarak, 2022 yılında daha güçlü savaşma ve daha büyük kazanma iradesini ortaya koydu. Bu temelde tüm partili yoldaşları, yurtsever halkımızı ve devrimci-demokratik dostlarımızı Önder Apo’nun fiziki özgürlüğünü hedefleyen Özgürlük Zamanı Hamlemizi daha güçlü geliştirmeye çağırdı.

Merkez Komite toplantımız Önder Apo’nun yazı ve konuşmalarından derlenmiş kapsamlı bir talimatın okunmasıyla çalışmalarına başladı. Ardından PKK Genel Sekretaryası ile PAJK Koordinasyonunun toplantı için hazırlanmış raporları okundu. Bunlar temelinde 2021 yılı pratiğinin çok yönlü ve derinlikli değerlendirilmesine geçildi. Pratiğin sorgulanması Önderlik ve şehitler çizgisinde eleştirel ve özeleştirel bir yaklaşımla gerçekleştirildi. Pratik faaliyetler hem dikey komite ve örgütlenmeler düzeyinde ve hem de yatay parça örgütlenmeleri düzeyinde ele alınarak ayrıntılı bir biçimde değerlendirilip zengin dersler çıkartılarak yeni yıl pratiğine taşındı.

Bilindiği gibi, 2021 yılında Partimizin yürüttüğü özgürlük savaşımız her bakımdan yeni bir zirve yaptı. AKP-MHP faşizminin şubat ortasında Gare’ye, 23 Nisan’dan itibaren ise Metina, Zap ve Avaşin’e yönelttiği ezme ve işgal saldırısı, HPG ve YJA-Star gerillalarının kahramanca direnişiyle kırıldı. Kahraman gerilla direnişimiz öncülüğünde her alanda gelişen halkımızın ve dostlarımızın tarihi direnişi, AKP-MHP faşizminin ABD ve KDP destekli imha ve tasfiye planını parçalayarak başarısız kıldı. Böylece Medya Savunma Alanlarını planladığı gibi işgal edemeyen ve zindandan yurtdışına kadar dört parça Kürdistan’daki halkımızın ve dostlarımızın özgürlük direnişini kıramayan AKP-MHP faşizmi tam bir çözülüş ve çöküş süreci içine girdi.

İşte bu biçimde gelişen ve tarihi sonuçlar yaratan 2021 yılı direnişini selamlayan toplantımız, direniş içinde yaşanan hata ve eksiklikleri de eleştirerek zengin derslerini açığa çıkardı. Bu temelde her türlü bireyci, plansız, stratejiye girmeyen, taktik yaratıcılık göstermeyen, dar ve tutucu anlayış ve tarzları eleştirip mahkûm ederek, devrimci halk savaşı stratejisini demokratik modernite çizgisinin yaygın ve derin gerillacılığında ısrar eden, yaratıcı, dağda olduğu kadar ova ve şehirde de savaşan, faşizmi ekonomik, siyasi ve askeri olarak topyekûn hedefleyen, etkili misilleme ve intikam eylemleri geliştiren, faşist-soykırımcı düşmana saldırdığı her yerde vuran tarzıyla hayata geçirmeyi gerekli gördü. Bu çerçevede başta gerilla olmak üzere tüm mücadele güçlerini her bakımdan kendilerini yenilemeye ve etkili savaşmaya çağırdı.

Merkez Komite toplantımız, Önderlik gerçeğini, İmralı Direnişini ve bizim bunları anlama ve uygulama düzeyimizi özel bir gündem yaparak ayrıntılı bir biçimde değerlendirdi. Bu temelde, öncelikle Önderlik gerçeğini daha doğru anlamamız ve başarılı uygulamamız gereği üzerinde durarak, Önderlik gerçeğinin bölgemiz Ortadoğu’da ve tüm dünyada daha fazla yayılması, başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm ezilenlere daha çok ulaştırılması temel görevimizin altını çizdi. İmralı’da artan fiziki ve psikolojik baskı ve tecrit ile gelişen tarihi direnişe dikkat çekerek, esas büyük savaşımın İmralı’da yaşandığına, dolayısıyla Önder Apo’nun yürüttüğü direnişi her bakımdan doğru anlayıp başarılı pratikleşmemiz gerektiğine vurgu yaptı. Bu çerçevede İmralı’da geçmişte yaşanan süreçlerin olduğu gibi tekrarlanacağını sanan ve bunun beklentisi içinde olan anlayış ve tutumları eleştirip mahkûm ederek, tüm yoldaşları, halkımızı ve dostlarımızı süreci doğru anlamaya ve etkili mücadele yürütmeye çağırdı. Yine İmralı’da ağırlaştırılan tecrit durumunu ve bu temelde Önder Apo ile her türlü iletişimin kesilmiş olmasının ortaya çıkardığı tehdit ve tehlikeyi değerlendirerek, hem bir kez daha bunu yapanları uyarmayı ve hem de tüm Kürdistan ve Türkiye’ye yayılan tecrit durumuna karşı topyekûn mücadeleyi geliştirme çağrısı yapmayı gerekli gördü.

Kürdistan özgürlük mücadelesi ile dünyada yaşanan üçüncü dünya savaşının yüzde sekseninin ideolojik boyutta olduğuna dikkat çeken toplantımız, bizim de propaganda, sanat ve edebiyat gibi ideolojik çalışma ve mücadeleye daha çok önem vermemiz gerektiğine vurgu yaptı. Bu konuda AKP-MHP faşizminin asimilasyon ve soykırım amaçlı yürüttüğü faaliyetlere özellikle dikkat çekti. Propaganda, edebiyat ve sanat faaliyetlerimizi bunları boşa çıkartacak ve başta gençlik olmak üzere tüm toplumu demokratik modernite çizgisinde eğitecek bir nicel ve nitel gelişme düzeyine ulaştırmamızın büyük önemini değerlendirdi. Kapitalist modernitenin hastalık düzeyindeki bireyciliğine karşı her alanda ideolojik mücadelenin yükseltilmesi gerektiğini vurgulayarak, buna karşı özgür birey ve demokratik komüne dayalı bir toplumsallığın geliştirilmesinin tarihi önemini vurguladı. Bu temelde tüm yurtsever Kürt aydın, yazar, sanatçı ve edebiyatçılarını kendi içlerinde daha güçlü örgütlenmeye ve özgürlük devrimimizin kültürel boyutunu geliştirmeye çağırdı.

Merkez Komite toplantımız güncel siyasi ve askeri durumu da çok yönlü tartışarak, olası gelişmeler üzerinde durup yeni süreçte uygulamamız gereken politik ve askeri görevleri belirledi. Bu temelde ABD’nin gösterdiği gerileme belirtilerine dikkat çekerek, bu durumun Önder Apo’nun otuz yıl önceki görüşlerinin doğrulanması olduğunu vurguladı. Üçüncü Dünya Savaşının devam edeceğinin ve bu savaşta Ortadoğu bölgesinin merkezi rolünün süreceğinin altını çizdi. Mevcut koşullarda politik ve askeri mücadelede korumacı, savunmacı yaklaşımın ve tarzın kazandırmayacağını vurgulayarak, her bakımdan aktif ve hamleci olunması gerektiğini belirledi. Kapitalizmin ve şahsında iktidar ve devlet sisteminin tarihi çöküş sürecine dikkat çekerek, bu durumda kadın özgürlüğü ve toplumsal ekolojiye dayalı olarak küresel demokrasi mücadelesini geliştirmenin tarihi önemini vurguladı.

Kürdistan üzerindeki mücadelenin geldiği noktayı ve belirginleşen üç çizgi savaşımının durumunu ayrıntılı olarak tartışan toplantımız, AKP-MHP faşizminin yürüttüğü klasik soykırımcı çizgi ile ABD-KDP’nin yürüttüğü ulus-devletçik yaratma çizgisi arasındaki ilişki ve çelişkilerin durumunu çok yönlü olarak değerlendirdi. Her ne kadar kendi aralarında da kısmi çelişki bulunsa da, özellikle PKK’nin yürüttüğü özgürlük çizgisine karşı ittifak yapma durumlarına dikkat çekti. Bu çerçevede özellikle KDP’nin son yıllarda AKP-MHP ile geliştirdiği ittifak düzeyinin Kürt varlığı ve özgürlüğü için en büyük tehdidi oluşturduğunu ve AKP-MHP faşist-soykırımcı egemenliğini KDP desteğinin ayakta tuttuğunu vurgulayıp, bunu boşa çıkarmak için çok yönlü çaba harcamanın tarihi önemi üzerinde durdu. Bunun için de AKP-MHP faşist-soykırımcılığına karşı devrimci savaşı her düzeyde geliştirirken, buna paralel olarak işbirlikçi ihanet çizgisini teşhir ve tecrit etmenin büyük önemini vurguladı.

AKP-MHP faşizminin Kürt varlığını ve özgürlüğünü tarihten silmek için tüm gücüyle saldırdığını ve var oldukça da söz konusu bu saldırıyı sürdüreceğini değerlendiren toplantımız, günümüzde AKP-MHP faşizmini yıkma mücadelesinin Ortadoğu’nun ve dünyanın en devrimci ve demokratik mücadelesi olduğunu, dolayısıyla Kürdistan, Türkiye ve dünyada böyle bir bütünlük içinde yürütülmesi gerektiğini tespit etti. Bu çerçevede de Kürdistan’ın bütün yurtsever ve devrimci güçlerini, parti, örgüt, çevre ve sosyal kesimlerini, kadın ve gençlik hareketlerini Kürt düşmanı AKP-MHP faşizmine karşı ortak mücadele etmeye çağırdı. Yine AKP-MHP faşizmini yıkarken yerine benzerlerinin geçmesini önlemek için, Türkiye’nin tüm sol, sosyalist, devrimci, demokrat güçlerini, kadın ve gençlik hareketlerini, parti, örgüt, sendika ve derneklerini ortak antifaşist demokratik devrim mücadelesi yürütmeye ve bu temelde üçüncü ittifak olarak Demokrasi Hareketini örgütlemeye çağırdı.

Üçüncü politik güç olarak herkesle taktik ilişki içinde olmanın önemine vurgu yapan toplantımız, Rojava’da demokratik modernite devriminin derinleştirilmesinin, Suriye’de ve Irak’ta sorunların demokratikleşme temelinde çözülmesinin tarihi önemini vurguladı. Bu çerçevede bir kez daha başta Suriye, Irak ve İran yönetimleri olmak üzere bu alanlardaki tüm politik güçleri Kürt sorununun demokratikleşme temelinde çözümünü sağlamak için birlikte çalışma yürütmeye çağırdı. Yine Rojava halkımızın ve Kuzey Doğu Suriye halklarının DAİŞ karşısında kazandığı büyük zaferin insanlık açısından taşıdığı tarihi önemi vurgulayarak, bazı güçlerin tutarsızlığına ve DAİŞ benzeri çeteciliğe göz yummasına rağmen Kuzey Doğu Suriye halklarının söz konusu güçlere karşı günümüzde de yürüttüğü tutarlı ve başarılı mücadeleyi kutladı. Dünya genelinde Önder Apo’yu ve PKK’yi sahiplenen tutum ve duruşları selamlayan toplantımız, Kürt özgürlüğünü küresel demokratikleşmenin geliştirilmesi temelinde sağlamak üzere her türlü çaba ve mücadelenin daha çok geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bunlar temelinde çok önemli bir kararlaşma düzeyi ile çalışma ve mücadele planı ortaya çıkartan toplantımız, örgüt ve yönetim tarzını buna göre yenileyerek çalışmalarını başarıyla tamamladı.

Çok açık ki, PKK Merkez Komite toplantısı ile Özgürlük Hareketimiz ve halkımız yeni mücadele yılı için daha çok örgütlü ve hazırdır. AKP-MHP faşizmini yıkma, İmralı tecridini kırma, Kürdistan’ı özgür ve Türkiye’yi demokratik yapma mücadelesini çok daha örgütlü ve etkili bir biçimde ve zafer çizgisinde yürütecektir. Bunun için düşmanlarını daha çok tecrit edecek ve dostlarını daha fazla birleştirecektir. Yirmi dördüncü yıla girişte 15 Şubat komplosuna karşı mücadeleyi bu temelde geliştirecek, 8 Mart ve Newrozu özgürlük mücadelesinde yeni bir zirve yapacaktır. Ellinci Önderlik ve parti yılının her gününü Newrozlaştırarak, bu yılı en güçlü mücadele ve en büyük zafer yılı haline getirecektir.

PKK Yeniden İnşa Komitesi üyesi ve Güney Kürdistan’ın büyük şehidi Viyan Soran yoldaşı şehadetinin 16’ncı yıldönümünde böyle bir toplantı temelinde saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Merkez Komite toplantımızın sonuçları temelinde geliştireceğimiz tarihi özgürlük mücadelesinde yaşatacağımızı belirtiyoruz.

Bunlar temelinde tüm partili yoldaşları, yurtsever halkımızı ve dostlarımızı, Merkez Komite toplantı sonuçlarını doğru anlayıp etkili uygulamaya, 15 Şubat komplosunu yıkmak ve ellinci Önderlik ve Parti yılını tarihi zafer yılı haline getirmek için yaratıcı yöntemlerle etkili mücadele etmeye çağırıyoruz!

Yaşasın Ellinci Önderlik ve Parti Yılı Mücadelemiz!

Bijî Rêber APO!

 

1 Şubat 2022

PKK YÜRÜTME KOMİTESİ