فرهنگ و هنر

خون لاله‌ها

تقديم به روح پاك شهيدان دي ماه سال 1390 كه توسط رژيم ديكتاتوري آخوندي ايران اعدام گرديدند؛ شهيدان فصيح ياسمني و حسين خضري،يادشان گرامي و راهشان ادامه یابد 

 

خون لاله‌ها

گلهاي وحشي جنگل

اينك به جست و جوي خون شهيدان نشستهاند

جنگل

كجاست جاي قطرههاي خون شهيدان ؟

آيا

امسال خواهد شكفت اين لالههاي خون ؟

آيا پرندگان مهاجر

امسال

با بالهاي خونين

آن سوي سرزمين گرفتاران

آواز مي دهند ... ؟

آيا كنون

نام شهيدان شرقي ما را

آن سوي مرزها

تكرار ميكنند ؟

امسال

جاي پايشان

باراني از ستاره خواهد ريخت ؟

امسال

سال دستهاي جوان است

بر ماشههاي مسلسل

امسال

سال شكفتن عدالت مردم

امسال

سال مرگ دشمنان و هرزه درايان

امسال

دست هاي تازهتري شليك ميكنند

جنگل

پيراهن محافظ در ستيز خلق

باران بيامانِ شمالي

اگر بشويد خون

خون مبارزان

اين لالههاي شكفته

در رنج و اشك ها

در برگهاي سبز تو هر سال

زنده است

آوازهاي خونين

امسال زمزمهي ماست

اما در چشم ما

نه ترس و نه گريه

خشم بزرگ خلق

در هر نگاه ساكت ما

شعله ميكشد.

                        شعر ازخسرو  گلسرخي