رهبریت و خلق

به این مورد اعتقاد دارم که انسانیت می‌تواند بار دیگر بر اساس چندین مبنای واقعی، خویش را بسازد...

 

Loading...