كرد آزاد هويت نوين خاورميانه

نامگذاری کسی که نمی‌تواند از زبان و فرهنگ خود دفاع کند، بعنوان نماینده‌ی خلق، در هیچ قاموس سیاسی دیده نمی‌شود...

 

Loading...