مانفيست تمدن دموكراتيك- برگ 2-1

با ایمان به اینکه هیچ صدا و اراده‌ای در مسیر حیات آزاد، نمی‌تواند به اندازه‌ی صدا و اراده‌ای که در شرایط انزوای من است آزادیخواه و عادل باشد، این دفاعیات را به آنانی که می‌توانند و خواهند توانست دوستانه و بسان رفیقی همراه عمل کنند، تقدیم می‌نمایم....

 

Loading...