ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺧﻮﺩﺳﺎﺯی ﺣﺰﺑی ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ما

معنای خودسازی حزبی این است که کسانی را که با آمدن به صفوف حزب خویش را حزبی تلقی کرده و خودفریبی می‌نمایند، مجددا در چنین سرآغازی قرار می‌دهیم...

 

Loading...