از دولت كاهنى سومر بسوى تمدن دمكراتيك

فرهنگهای ریشه‌دار و خلقهای کهن که در شکلی از جامعه بطور عمیق و طولانی بسر می‌برند، برای اشکال بعدی نقش گهواره را بصورت مرکزی، بازی می‌کنند...

 

Loading...